ITA2023


ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสLoading