พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโลยี OBEC Content Center และการพัฒนาตนเองเพื่อใช้งานระบบการวัดประเมินผลชั้นเรียนออนไลน์Read more