“ประธานคลัสเตอร์ 10 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ในระยะเวลา 1 ปี”

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more