รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563