รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายปี)