สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเด
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเด