คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมืนผลฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภานใน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ