สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ 2563 เพื่อกำหนดมาตรการและวางแผนเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการนี้มี นายศุภชัย ศรีหาใต้, ดร.พิจิตร พรหมจารีย์, นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี