“พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ”