พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน เมือง 8