ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกการย้ายตามผลการสอบแข่งขันตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกการย้ายตามผลการสอบแข่งขันตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการย้ายตามผลการ