“ประชุมรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา”