“การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ป.ป.ช. เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่”