ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพป.อุดรธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2566