การออกตรวจนับรายหัวนักเรียน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2566