“การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 (กลุ่มโรงเรียนเมือง 5)”