“กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต”