“กิจกรรม BIG CLEANING DAY (สำนักงานทันสมัย บุคลากรสุขใจ ด้วยกิจกรรม 5 ส.)”