การยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน