“การแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการของนักเรียน โรงเรียน กพด.ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)”