“การประชุมสามัญและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงการพัฒนางาน PA กลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอ 1”