“การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 1”