“เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมือง 4”