นิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ กลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 2