การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566