นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงาน โรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี