ประชุมพิจารณาจัดทำแผนการฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2566