สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา