ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. พร้อมด้วยคณะทำงานสำนักติดตามและประเมินผลฯ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์