ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 6/2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565