ประชุมชี้เเจงแนวทางการพิจารณาคำขอให้คืนเงินประกันสัญญา ให้กับโรงเรียนที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่ยื่นคำขอให้คืนเงินประกันสัญญา