สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา