ประชุมทบทวนและวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565