สพป.อุดรธานี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์