การประชุมสัมมนา การบริหารจัดการการใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน