“ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์พิจารณาผลงานรางวัล และจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”