สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ในการนี้มี หัวหน้าสนามสอบหรือตัวแทน คณะกรรมการฝ่ายกำกับ ติดตาม และประเมินผล การทดสอบ O-NET และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 และประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ไปยังกรรมการในเขต อำเภอหนองวัวซอ เพ็ญ สร้างคอม