ประกาศเพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รื่อง ศเพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID – 19)    ภา  ข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

ข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี .. 2564

จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ )