ประธานคลัสเตอร์ 10 เข้าร่วมประชุมพิจารณาแบบติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 สังกัด สพฐ. เข้าร่วมประชุมพิจารณาแบบติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เพื่อเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี