“สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี จัดประชุมการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง”

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ในการประชุมเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือระหว่าง สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการให้บริการ โดยมี นางมณีวรรณ กองบุญมา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เป็นประธาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี