สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการใช้ห้องสมุดโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี

“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการใช้ห้องสมุดโรงเรียน จังหวัดอุดรธานี”
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้ห้องสมุดของโรงเรียน ในจังหวัดอุดรธานี ผ่านกิจกรรม A BOOK A WEEK ด้วยระบบ Zoom โดยความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และองค์การยูนิเชฟประเทศไทย ได้มอบหมายให้ สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 – 4 และสพม.อุดรธานี ร่วมประชุม 15 โรงเรียน โดยมี ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา, นางจิรนาถ อินแสง และนางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี