สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันภายใน นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์, นางณัฏฐิญา เคนทุม ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน โดยมีตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนเมือง 1-9 และกลุ่มโรงเรียนสร้างคอม 1-2 จำนวนกลุ่มละ 2 คน เข้ารับการอบรม โดยจะแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 2 ห้อง ทั้งนี้ผู้จัดอบรมและผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด พิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี