“สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนงานโครงการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนงานโครงการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้มี ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายสมยศ ดวงไพชุม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ ดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี