แจ้งจัดสรรงบประมาณรายงจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายงจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์