“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)”

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) จำนวน 6 ราย โดยมี นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายพยัคฆพล รอดชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ในการนี้มี นายศุภชัย ศรีหาใต้, ดร.พิจิตร พรหมจารีย์, นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายเฉลิม วิริยะภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศฯประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 19 กลุ่ม คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รวมภาพ