ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.กลุ่มอำนวยการ
2.กลุ่มนโยบายและแผน
3.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4.กลุ่มบริหารงานบุคคล
5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
7.หน่วยตรวจสอบภายใน
8.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.กลุ่มกฎหมายและคดี
10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLICT

Loading