ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เราจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ
คำแนะนำ การร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้ 1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป 2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด 3. กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

Loading